PHƯỚC HIẾU DƯỠNG Tôi nghe như vầy Một thời Phật ở tại vườn Cấp cô độc cây Kỳ đà thuộc nước Xá vệ

PHƯỚC HIẾU DƯỠNG
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ có Bà-la-môn trẻ tuổi tên là Uất-đa-la đến chỗ Đức Phật. Sau khi chào hỏi xong, lui qua ngồi một bên, bạch Phật rằng:
“Bạch Thế Tôn, con thường đi khất thực như pháp, đem cúng dường cho cha mẹ, khiến cho ông bà được an vui, xa lìa khổ. Bạch Thế Tôn, việc làm của con như vậy có nhiều phước không?”
Phật bảo Uất-đa-la:
“Thật có nhiều phước. Vì sao? Vì nếu có người nào khất cầu đúng pháp, để cúng dường cha mẹ, làm cho an vui, trừ khổ não, thì thật là người có phước lớn.”
Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói bài kệ rằng:
Như ngươi đối cha mẹ,
Cung kính và cúng dường,
Đời này lưu tiếng thơm,
Khi chết được lên trời.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.
Trích Kinh Tạp A Hàm

12 bình luận về “PHƯỚC HIẾU DƯỠNG Tôi nghe như vầy Một thời Phật ở tại vườn Cấp cô độc cây Kỳ đà thuộc nước Xá vệ”

  1. Phúc lớn nhất là báo hiểu cha me, các bạn luôn luôn hạnh phúc khi còn có cha mẹ. A di đa Phật. A di đa Phật. A di đa Phật. A di đa Phật. A di đa Phật. Càng niềm càng nhiều phuc lộc. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *