Hôm nay cùng các nhà thơ NGUYỄN PHAN HÁCH VŨ TỪ TRANG NGUYỄN VIỆT BẮC về thăm khu đền thờ KINH DƯƠNG VƯƠNG ở Thuận Thành Bắc Ninh

Hôm nay cùng các nhà thơ NGUYỄN PHAN HÁCH, VŨ TỪ TRANG, NGUYỄN VIỆT BẮC về thăm khu đền thờ KINH DƯƠNG VƯƠNG ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Chả là đang có lễ hội thường niên tưởng nhớ cội nguồn. KINH DƯƠNG VƯƠNG là ông nội của vua Hùng. Lịch sử mấy ngàn năm của người Việt khởi thủy từ KINH DƯƠNG VƯƠNG. Thuận Thành chính là cái nôi văn hóa của người Việt, có Luy Lâu, có Chùa Dâu, có chùa Bút Tháp, có đền thờ và lăng mộ Kinh Dương Vương, có đền thờ SĨ NHIẾP. Quả là một địa phương có nhiều vỉa tầng văn hóa đặc sắc. Đây cũng là quê hương của những thi sĩ tài hoa như THÁI THUẬN, như NGUYỄN GIA THIỀU …
Nhà thơ Vũ Từ Trang sức khỏe đã khá hơn, có thể cầm được vô lăng chở bạn bè về thăm một vùng Kinh Bắc giàu hàm lượng văn hóa. Giao lưu với một số bạn thơ Thuận Thành rất vui !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hôm nay cùng các nhà thơ NGUYỄN PHAN HÁCH VŨ TỪ TRANG NGUYỄN VIỆT BẮC về thăm khu đền thờ KINH DƯƠNG VƯƠNG ở Thuận Thành Bắc Ninh

Hôm nay cùng các nhà thơ NGUYỄN PHAN HÁCH, VŨ TỪ TRANG, NGUYỄN VIỆT BẮC về thăm khu đền thờ KINH DƯƠNG VƯƠNG ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Chả là đang có lễ hội thường niên tưởng nhớ cội nguồn. KINH DƯƠNG VƯƠNG là ông nội của vua Hùng. Lịch sử mấy ngàn năm của người Việt khởi thủy từ KINH DƯƠNG VƯƠNG. Thuận Thành chính là cái nôi văn hóa của người Việt, có Luy Lâu, có Chùa Dâu, có chùa Bút Tháp, có đền thờ và lăng mộ Kinh Dương Vương, có đền thờ SĨ NHIẾP. Quả là một địa phương có nhiều vỉa tầng văn hóa đặc sắc. Đây cũng là quê hương của những thi sĩ tài hoa như THÁI THUẬN, như NGUYỄN GIA THIỀU …
Nhà thơ Vũ Từ Trang sức khỏe đã khá hơn, có thể cầm được vô lăng chở bạn bè về thăm một vùng Kinh Bắc giàu hàm lượng văn hóa. Giao lưu với một số bạn thơ Thuận Thành rất vui !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hôm nay cùng các nhà thơ NGUYỄN PHAN HÁCH VŨ TỪ TRANG NGUYỄN VIỆT BẮC về thăm khu đền thờ KINH DƯƠNG VƯƠNG ở Thuận Thành Bắc Ninh

Hôm nay cùng các nhà thơ NGUYỄN PHAN HÁCH, VŨ TỪ TRANG, NGUYỄN VIỆT BẮC về thăm khu đền thờ KINH DƯƠNG VƯƠNG ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Chả là đang có lễ hội thường niên tưởng nhớ cội nguồn. KINH DƯƠNG VƯƠNG là ông nội của vua Hùng. Lịch sử mấy ngàn năm của người Việt khởi thủy từ KINH DƯƠNG VƯƠNG. Thuận Thành chính là cái nôi văn hóa của người Việt, có Luy Lâu, có Chùa Dâu, có chùa Bút Tháp, có đền thờ và lăng mộ Kinh Dương Vương, có đền thờ SĨ NHIẾP. Quả là một địa phương có nhiều vỉa tầng văn hóa đặc sắc. Đây cũng là quê hương của những thi sĩ tài hoa như THÁI THUẬN, như NGUYỄN GIA THIỀU …
Nhà thơ Vũ Từ Trang sức khỏe đã khá hơn, có thể cầm được vô lăng chở bạn bè về thăm một vùng Kinh Bắc giàu hàm lượng văn hóa. Giao lưu với một số bạn thơ Thuận Thành rất vui !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hôm nay cùng các nhà thơ NGUYỄN PHAN HÁCH VŨ TỪ TRANG NGUYỄN VIỆT BẮC về thăm khu đền thờ KINH DƯƠNG VƯƠNG ở Thuận Thành Bắc Ninh

Hôm nay cùng các nhà thơ NGUYỄN PHAN HÁCH, VŨ TỪ TRANG, NGUYỄN VIỆT BẮC về thăm khu đền thờ KINH DƯƠNG VƯƠNG ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Chả là đang có lễ hội thường niên tưởng nhớ cội nguồn. KINH DƯƠNG VƯƠNG là ông nội của vua Hùng. Lịch sử mấy ngàn năm của người Việt khởi thủy từ KINH DƯƠNG VƯƠNG. Thuận Thành chính là cái nôi văn hóa của người Việt, có Luy Lâu, có Chùa Dâu, có chùa Bút Tháp, có đền thờ và lăng mộ Kinh Dương Vương, có đền thờ SĨ NHIẾP. Quả là một địa phương có nhiều vỉa tầng văn hóa đặc sắc. Đây cũng là quê hương của những thi sĩ tài hoa như THÁI THUẬN, như NGUYỄN GIA THIỀU …
Nhà thơ Vũ Từ Trang sức khỏe đã khá hơn, có thể cầm được vô lăng chở bạn bè về thăm một vùng Kinh Bắc giàu hàm lượng văn hóa. Giao lưu với một số bạn thơ Thuận Thành rất vui !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hôm nay cùng các nhà thơ NGUYỄN PHAN HÁCH VŨ TỪ TRANG NGUYỄN VIỆT BẮC về thăm khu đền thờ KINH DƯƠNG VƯƠNG ở Thuận Thành Bắc Ninh

Hôm nay cùng các nhà thơ NGUYỄN PHAN HÁCH, VŨ TỪ TRANG, NGUYỄN VIỆT BẮC về thăm khu đền thờ KINH DƯƠNG VƯƠNG ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Chả là đang có lễ hội thường niên tưởng nhớ cội nguồn. KINH DƯƠNG VƯƠNG là ông nội của vua Hùng. Lịch sử mấy ngàn năm của người Việt khởi thủy từ KINH DƯƠNG VƯƠNG. Thuận Thành chính là cái nôi văn hóa của người Việt, có Luy Lâu, có Chùa Dâu, có chùa Bút Tháp, có đền thờ và lăng mộ Kinh Dương Vương, có đền thờ SĨ NHIẾP. Quả là một địa phương có nhiều vỉa tầng văn hóa đặc sắc. Đây cũng là quê hương của những thi sĩ tài hoa như THÁI THUẬN, như NGUYỄN GIA THIỀU …
Nhà thơ Vũ Từ Trang sức khỏe đã khá hơn, có thể cầm được vô lăng chở bạn bè về thăm một vùng Kinh Bắc giàu hàm lượng văn hóa. Giao lưu với một số bạn thơ Thuận Thành rất vui !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hôm nay cùng các nhà thơ NGUYỄN PHAN HÁCH VŨ TỪ TRANG NGUYỄN VIỆT BẮC về thăm khu đền thờ KINH DƯƠNG VƯƠNG ở Thuận Thành Bắc Ninh

Hôm nay cùng các nhà thơ NGUYỄN PHAN HÁCH, VŨ TỪ TRANG, NGUYỄN VIỆT BẮC về thăm khu đền thờ KINH DƯƠNG VƯƠNG ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Chả là đang có lễ hội thường niên tưởng nhớ cội nguồn. KINH DƯƠNG VƯƠNG là ông nội của vua Hùng. Lịch sử mấy ngàn năm của người Việt khởi thủy từ KINH DƯƠNG VƯƠNG. Thuận Thành chính là cái nôi văn hóa của người Việt, có Luy Lâu, có Chùa Dâu, có chùa Bút Tháp, có đền thờ và lăng mộ Kinh Dương Vương, có đền thờ SĨ NHIẾP. Quả là một địa phương có nhiều vỉa tầng văn hóa đặc sắc. Đây cũng là quê hương của những thi sĩ tài hoa như THÁI THUẬN, như NGUYỄN GIA THIỀU …
Nhà thơ Vũ Từ Trang sức khỏe đã khá hơn, có thể cầm được vô lăng chở bạn bè về thăm một vùng Kinh Bắc giàu hàm lượng văn hóa. Giao lưu với một số bạn thơ Thuận Thành rất vui !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *